After

After

  • Submitted By: bhiik22
  • Date Submitted: 01/06/2011 2:12 PM
  • Category: English
  • Words: 576
  • Page: 3
  • Views: 487

Ang isang napakagandang paghahanda sa pagpasok ng 2011 ay ang sama–samang panalangin ng mag-anak.
Ang pitong (7) kandila na may iba’t ibang kulay ay simbolo ng pitong kaloob ng Espiritu Santo ( The seven gifts of the Holy Spirit). Magandang sa simula ng year 2011 ay makahingi tayo ng mga regalong kaloob ng Espiritu Santo..
Ang pitong kandila ay sisindihan at ang pinaka-naubos na kandila ay mangangahulugan ng biyaya ng Espiritu Santo na siyang isasabuhay ng iyong pamilya..
MGA KAILANGAN:
7 kandila ng iba’t ibang kulay
Panalangin
1 closing song

GABAY SA PANALANGIN

1. Pagsisindi ng 7 kandila – tahimik na pagninilay

(yellow-karunungan, pink – pang-unawa, green-pagpapayo, red-katapangan, orange-kaalaman, blue-pagpapabanal, violet-banal na pagkatakot sa Diyos)

2. Panalangin ng Mag-anak (sabay – sabay na dadasalin ng pamilya..)
“Mapagmahal na Diyos, sa Iyo nagmula ang pangalan ng bawat mag-anak sa langit at sa lupa.
Ama, ikaw ang pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan ng Iyong Anak na si Jesus na ipinanganak ng Mahal na Birhen at naging Tao at sa pamamagitan ng Espiritu Santo bukal ng kagandahang-loob, ipinagkaloob mo na ang bawat mag-anak sa lupa ay maging totoong santuario ng Iyong buhay at pag-ibig.
Ipagkaloob mo na ang Iyong biyaya ang gumabay sa pag-iisip at pagkilos ng mag-asawa para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at ng lahat ng pamilya sa buong mundo.
Ipagkaloob mo na ang mga kabataan ay makakita ng malakas na suportang pampamilya para sa kanilang dignidad at paglago sa katotohanan at pag-ibig.
Ipagkaloob mo na ang pagmamahalan na pinagtibay ng Sakramento ng Kasal ay makitang mas matibay higit pa sa lahat ng kahinaan at pagsubok na dinadaanan ng bawat angkan.
Sa tulong at halimbawa ng Banal na Mag-anak ng Nazareth, ipagkaloob mong ang Simbahan ay maging mabunga na maipagpatuloy ang kanyang misyon sa pamilya at sa pamamagitan ng pamilya.
Hinihiling naming ito sa Ngalan ni Jesus na siyang Daan, Katotohanan at Buhay ngayon at sa...

Similar Essays