As

As

  • Submitted By: carm
  • Date Submitted: 01/18/2009 5:43 AM
  • Category: Technology
  • Words: 4209
  • Page: 17
  • Views: 1

Ang Awit ni Maria Clara

Walang kasintamis ang mga sandali sa sariling bayan,
Doon sa ang lahat ay pinagpapala ng halik ng araw,
May buhay na dulot ang mahinhing simoy na galing sa parang.
Pagsinta'y matimyas, at napakatamis ng kamatayan man.

Maapoy na halik, ang idinarampi ng labi ng ina
Paggising ng sanggol sa kanyang kandungan na walang balisa,
Pagkawit sa leeg ng bisig na sabik pa-uumaga na,
Matang manininging ay nangakangiti't pupos ng ligaya.

Mamatay ay langit kung dahil sa ating lupang tinubuan,
Doon sa ang lahat ay pinagpapala ng halik ng araw,
Ang mahinhing simoy ns galing sa bukid ay lubhang mapanglaw
Sa wala nang ina, wala nang tahana't walang nagmamahal.

Himno sa paggawa

Dahilan sa Bayan sa pagdirigmaan, 
Dahil sa Bayan din sa kapayapaan, 
Itong Pilipino ay maasahang 
Marunong mabuhay o kaya’y mamatay.

(Mga Lalaki)

Nakukulayan na ang dakong Silangan, 
Tayo na sa bukid, paggawa’y simulan, 
Pagka’t ang paggawa’y siyang sumusuhay 
Sa bayan, sa angkan, sa ating tahanan.

Lupa’y maaring magmamatigas naman, 
At magwalang-awa ang sikat ng araw 
Kung dahil sa anak, asawa at Bayan, 
Ang lahat sa ating pagsinta’y gagaan.

KORO
(Mga babaing may Asawa)

Magmasigla kayong yao sa gawain,
Pagka’t ang baba’y nasa-bahay natin,
At itinuturo sa batang mahalin
Ang Bayan, ang dunong at gawang magaling

Pagdatal ng gabi ng pagpapahinga,
Kayo’y inaantay ng tuwa’t ligaya
At kung magkataong saama ang manguna,
Ang magpapatuloy ang gawa’y ang sinta.

KORO
(Mga Dalaga)

Mabuhay! Mabuhay! Paggawa’y purihin
Na siyang sa Baya’y nagbibigay-ningning!
At dahil sa kanya’y taas ng paningin,
Yamang siya’y dugo at buhay na angkin.

At kung may binatang nais na lumigaw,
Ang paggawa’y siyang ipaninindigan;
Sapagka’t ang taong may sipag na taglay,
Sa iaanak nya’y magbibigay-buhay.

KORO
(Mga Bata)
Kami ay turuan ninyo ng gawain;
At ang bukas ninyo’y aming tutuntunin
Bukas, kung tumawag ang bayan sa amin,
Ang inyong...