Bibliotherapy

Bibliotherapy

  • Submitted By: ianthe
  • Date Submitted: 01/29/2010 10:23 AM
  • Category: Miscellaneous
  • Words: 436
  • Page: 2
  • Views: 1

Bibliotherapy

|ENGLISH |TAGALOG |
| | |
|  Definition |Kahulugan |
|   Bibliotherapy is a therapy employed in which literature is used as |Ang bibliotherapy ay ang paggamit ng babasahin para makatulong sa |
|a stimulus to initiate expression of emotions. |pagpapalabas ng mga emosyon. |
| | |
|  Purpose   |Layunin |
|The printed word may be a means of modifying or stimulating the |Ang babasahin ay pwedeng gamitin upang mabago o makapagpahayag ng |
|emotions. Reading may help lift the spirit of a depressed patient, |emosyon. Ang pagbabasa ay makakatulong sa pagpapataas ng mababang |
|improve the attention span of the individual with limited power of |emosyon ng tao, makatulong sa pagkakaroon ng pokus, makakatulong kapag|
|concentration, relieve insomnia, stimulate the imagination, and foster|hindi makatulog ang isang tao, mapalawak ang imahinasyon at makatulong|
|desirable attitudes and in patients.   |sa pagkakaroon ng kanainis-nais na katangian ng isang pasyente. |
| | |
| |Mga Patakaran:...