Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam

Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam

  • Submitted By: balasoda
  • Date Submitted: 11/17/2010 5:14 AM
  • Category: Technology
  • Words: 1990
  • Page: 8
  • Views: 340

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN

KHOA ÑOÂNG PHÖÔNG HOÏC

------ ((( ------

KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP

Chuyeân ngaønh: Australia hoïc

GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN TIEÄP
ThS. TRAÀN CAO BOÄI NGOÏC

SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN THÒ THUYØ TRANG

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 6 naêm 2006

MUÏC LUÏC

Trang

DAÃN LUAÄN 3

Chöông 1 9
GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT NEÀN NGHEÄ THUAÄT TRUYEÀN THOÁNG CUÛA COÄNG ÑOÀNG CÖ DAÂN BAÛN ÑÒA AUSTRALIA

I. Neàn taûng hình thaønh neàn ngheä thuaät truyeàn thoáng 9

I.1. Neàn taûng kinh teá-xaõ hoäi 9
I.2. Neàn taûng tín ngöôõng 14

II. Moät soá ñaëc ñieåm cuûa neàn ngheä thuaät truyeàn thoáng 17

II.1. Muïc ñích cuûa ngheä thuaät 17
II.2. Moät soá quy ñònh chung 19
Chöông 2 22
NGHEÄ THUAÄT TRÌNH DIEÃN

I. Leã hoäi vaên hoùa – moâi tröôøng cuûa ngheä thuaät trình dieãn baûn ñòa 22

II. Ngheä thuaät muùa 24

II.1. Ngheä thuaät muùa trong neàn vaên hoùa baûn ñòa 24
II.2. Caùc yeáu toá trong moät ñieäu muùa 25
II.3. YÙ nghóa cuûa vieäc nhaûy muùa 31

III. AÂm nhaïc 34

III.1 Vò trí cuûa aâm nhaïc trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi baûn ñòa 34
III.2 Phaân loaïi 36
III.3 Nhaïc cuï 37
III.4 Baøi haùt 44

Chöông 3 48
NGHEÄ THUAÄT HOÄI HOÏA

I. Moät soá ñaëc ñieåm chung 48

I.1. Yeáu toá khoâng gian trong hoäi hoïa baûn ñòa 48
I.2. Maøu saéc 51

II. Caùc phong caùch hoäi hoïa ñieån hình 53

II.1. Phong caùch X-Ray 53
II.2. Phong caùch “Chaám ñieåm” - Dot Painting 54

III. Caùc loaïi hình hoäi hoïa ñaëc tröng 57

III.1. Ngheä thuaät treân ñaù – Rock Art 57
III.2. Ngheä thuaät treân voû caây – Bark Painting 65
III.3. Ngheä thuaät treân neàn...

Similar Essays