Doc, Docx, Pdf, Odt

Doc, Docx, Pdf, Odt

  • Submitted By: hafizkong
  • Date Submitted: 02/27/2011 1:43 AM
  • Category: English
  • Words: 409
  • Page: 2
  • Views: 1183

1. Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan
- Rumuskan konsep Pendidikan menurut pendapat tokoh pendidikan dalam dan luar negara
- Jelaskan sejarah pendidikan negara sebelum, pra, selepas merdeka.
- Analisis matlamat dan objektif Pendidikan dalam pembangunan Insan negara.

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPG) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
- Rumuskan Konsep FPK dan FPG
- Implikasi FPK dan FPG kepada pendidikan negara.
- Jelaskan rasional dan unsur utama dalam FPK dan FPG
-Analisis unsur utama dan implikasi FPK dan FPG dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan ketrampilan dan jati diri murid dan guru.

3. Guru sebagai satu Profesion
- Jelaskan konsep keguruan sebagai satu profesion
- Jelaskan konsep Kod etika perguruan Malaysia dan kepentingannya.
- Analisis unsur kod etika perguruan Malaysia dan implikasi kepada akauntabiliti guru.
- Mengkaji dan membincangkan ciri-ciri dan kualiti seorang guru yg profesional.
- Jelaskan ciri-ciri dan kualiti guru yg profesional

TRENDA DAN ISU-ISU PENDIDIKAN

4. Pendemokrasian Pendidikan
- Konsep pendemokrasian pendidikan
- Kesaksamaan pendidikan
-murid daripada keluarga kurang beruntung, murid istimewa, jantina, kelas bercantum,
sekolah pendalaman dan kurang enrolmen.
5. Pendidikan wajib untuk semua
- Jelaskan Pendidikan wajib untuk semua (Akta Pendidikan 1996)
- Jelaskan Implikasi pelaksanaan pendidikan wajib melalui Akta Pendidikan 1996.

6. Kepelbagaian Murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum.
- Pengubahsuaian pelaksanaan kurikulum berpusat mengambilkira faktor-faktor :
- Kepelbagaian Latar belakang dan ciri murid.
- Sekolah dan komuniti.

7. Permuafakatan Komuniti dan sekolah
- Konsep, rasional dan kepentingan komuniti dan sekolah.
- Hubungan timbal balik antara sekolah dan komuniti.
- Jelaskan Strategi membina permuafakatan sekolah dan komuniti.
8. Pendidikan dan pembangunan manusia
- Pembangunan insan seimbang
- Pembangunan sumber manusia
- Terangkan...

Similar Essays