Doc, Pdf, Docx

Doc, Pdf, Docx

  • Submitted By: americanca
  • Date Submitted: 04/21/2011 11:31 AM
  • Category: English
  • Words: 13130
  • Page: 53
  • Views: 513

Розділ 8. Флористичне, зоогеографічне та біогеографічне районування суші

При поділі суші земної кулі на регіони різного рангу виникають питання, пов'язані як із принципами, закладеними в цей поділ, так й із принципами проведення меж між регіонами. Хоча більшість ботаніко- і зоогеографів подібно трактують основи виділення різних регіонів, але різноманіття виділюваних регіонів, а також розходження уявлень про ранги цих регіонів і проведенні границь між ними свідчать про те, що не існує єдиної точки зору при застосуванні цих принципів виділення на практиці.
Основне питання, що виникає при розгляді цієї проблеми полягає в можливості існування єдиної регіональної системи для всієї флори й для всієї фауни суші, з одного боку, а, з іншого боку, необхідність виділення різних систем флористичних та фауністичних регіонів для різних систематичних категорій. Багато систематичних категорій мають різний геологічний вік, вони мають різну мобільність, тому, здавалося б, і системи регіонів, виділюваних для цих категорій, установлювані по їх географічному поширенню, повинні бути різними. Безсумнівно, що для квіткових рослин, мохів і папоротеподібних регіони різного порядку можуть бути різними. Точно так само для більш древніх членистоногих, зокрема, комах, птахів і ссавців, що з'явилися на Землі пізніше, повинні існувати різні системи регіонів. Однак, не виключаючи того, що для кожної великої систематичної категорії рослин і тварин можуть бути створені свої відповідні флористичні й фауністичні системи регіонів, можна припустити, що існують загальні географічні закономірності, пов'язані з основними етапами розвитку суші нашої планети, які дозволяють не тільки виділити єдині флористичні й фауністичні системи регіонів, але й підійти до єдиної системи загальнобіотичних регіонів (загальнобіотичного районування). Для того, щоб система загальних областей була побудована раціонально, необхідно керуватися рядом положень, на основі яких формуються регіони та їх межі: 1....

Similar Essays