Duo Opdracht

Duo Opdracht

  • Submitted By: PPlomp
  • Date Submitted: 06/04/2009 3:32 AM
  • Category: Science
  • Words: 944
  • Page: 4
  • Views: 288

Interne analyse van brief 1

Het gaat hier om een mevrouw die verlaten is door haar man. Haar man heeft de huishoudelijke en spaarrekening leeggehaald en de auto meegenomen. Mevrouw heeft geen relevante diploma's en zelfs geen werkervaring, ze kan maximaal 4 uur per week buitenshuis werken.
Ze heeft zich wel gemeld bij het CWI, maar er is geen baan beschikbaar voor 4 uur per week. Mevrouw wil tevens graag een goedkopere woonruimte.
De vraag is hier of Mevrouw Groothuis recht heeft op een WWB / of wel Bijstandsuitkering. Hiervoor moet art. 11 lid 1 WWB geanalyseerd worden, hierin staan alle rechthebbenden op bijstand.
,, Iedere in Nederland woonachtige Nederlander, die hier te lande in zodaginge omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege. ''
Hier staat dus dat je in Nederland moet wonen en dat je om bijstand te ontvangen niet over de noodzakelijke middelen beschikt om in je dagelijkse bestaan te voorzien. Dat heeft mevrouw Groothuis, door het vertrek van haar man heeft ze totaal geen vermogen en of inkomen en dus kan ze niet in haar noodzakelijke kosten van bestaan voorzien.
Dan komt het voorschot ter sprake in art. 52 lid 1 WWB. Hierin staat dat het college van B&W een voorschot kan uitkeren in de vorm van een renteloze geldlening zolang de aanvraag nog in behandeling is, om hierop aanspraak te doen moet er wel een redelijke kans zijn dat de aanvraag wordt toegerekend. In het geval van mevrouw Groothuis betekent dat zij wel degelijk recht heeft op een voorschot, aangezien de kans dat haar aanvraag goed gekeurd wordt vrij groot is.

Antwoord brief

Leiden, 8 April 2008
Beste Mevrouw Groothuis,

Naar aanleiding van uw brief over de aanvraag van een WWB uitkering deze brief. Ik mis namelijk nog wat essenti'le gegevens die echter wel nodig zijn voor een juiste aanvraag.
Heeft u nog andere waardevolle bezittingen,...