Fair Trade in Slovenia

Fair Trade in Slovenia

  • Submitted By: kernitos
  • Date Submitted: 04/07/2011 9:33 AM
  • Category: Business
  • Words: 3747
  • Page: 15
  • Views: 319

1. UVOD

Potrošniki v razvitih državah se vedno bolj zavedamo pomembnosti človekovih pravic v manj razvitih državah, sprašujemo se, ali so proizvodi, ki jih kupimo, proizvedeni v izkoriščevalskih delovnih razmerah???

Majhni dohodki delavcev v teh državah se zdijo nesorazmerni s cenami, ki jih plačajo odjemalci v svojih lokalnih trgovinah. Temu zato se je počasi in vztrajno razvil alternativni tržni mehanizem Pravične trgovine z namenom, da se proizvajalcem nerazvitih regij sveta omogoči dostop do trgov razvitih držav in s tem izboljša kakovost njihovih življenj.

Pravična trgovina se kot oblika etične potrošnje osredotoča na ključne probleme ne reguliranega globalnega trga. Njen glavni namen je boj proti nepravičnim pogojem menjave in odvisnosti južnih držav od severnih s ciljem, da državam tretjega sveta pomaga pri samostojnem razvoju z boljšo dostopnostjo do severnih trgov. Temelji na vzpostavitvi obojestransko donosnih (na solidarnosti temelječih) menjalnih odnosov z najbolj direktno možno povezavo med proizvajalcem in potrošnikom ter na plačilu pravične cene proizvajalcem s pomočjo pravične porazdelitve dobička. Pravična trgovina poudarja pravice in odgovornosti vseh deležnikov v verigi menjave, vpliva na spreminjanje potrošniškega zavedanja in navad z informiranjem potrošnika, hkrati pa motivira večjo odgovornost podjetij pri poslovanju in spodbuja trajnostni razvoj.

V prvem delu seminarske bomo najprej predstavili koncept Pravične trgovine, njen zgodovinski razvoj in temeljna načela. ter deležnike, ki so vpleteni v njeno delovanje. Temu bo sledila predstavitev dveh primerov Pravične trgovine v Sloveniji, in sicer, pravične trgovine 3 Muhe in giganta med trgovskimi podjetji Mercatorja. Na koncu bomo podali še kritiko Pravične trgovine, kjer se bomo vprašali ali je pravične trgovina res tako pravična.2. PRAVIČNA TRGOVINA
2.1. Definicija Pravične trgovine

Gibanje za pravično trgovino se je razvilo iz decentraliziranih, civilnih gibanj,...

Similar Essays