Father

Father

  • Submitted By: vidudz
  • Date Submitted: 03/02/2010 2:18 AM
  • Category: Religion
  • Words: 1086
  • Page: 5
  • Views: 566

33rd Sunday in Ordinary Time

ONONAN BABASAEN: Dan. 12:1-3

Babasaen ya inaon ed libro na Propita Daniel

Samay anghil a linen so kawes to inkuanto, “Diad satan a panaon ompanengneng imay matalonggaring ya anghil Miguel a mangguaguardiad saray totoom. Insan la ondalan so panaon na ontan lan kairapan ya ag nin balut dinmalan nanlapu lad inletneg da ray bansa. No onsabi tan a panaon, nilaban ya amin iray totoo na bansa a nisulat so kangaranan dad libro na Dios. Onolid bilay iray amayamay ed saray inaatey la: manliket ed bilay ya andi-anggaan iray arum, balet manliknay andi-anggaan a kababaingan iray arum. Onsinag a singa liwaway tawen iray makabat a Pangulo. Ontan met, saray ananggoyur ed saray amayamay a totoo diad panggawa ray inkatonung et anggad anggan onsinag iran singa saray bitewen.”

Salita na Katawan.

Ebat a Salmo Sal. 16:5,8/9-10/11

E/. Iyagel mo ak pa, O Dios; sikay ilalok.

1. Sika, Katawan, so amin a kayaryan ko, iiter moy amin a nakakaukolan ko; walad sanduan limam so bilay kod arapen. Ag ko lawas nalingwanan so kiwawalay Katawan; walad abay ko, tan ag ak nisigensigen na antokaman. E/.

2. Kanyan maliket tan magayaga ak, tan anggapon balut so pagpasak, ta iyaagel mo ak ed pakayari na patey. Matoor a nanlilingkur ak ed sika, kanyan ag mo ak ikaindan ed pasen a panaayaman da ray inaatey. E/.

3. Ipaamtam ed siak so dalan a mamaarap bilay; say kiwawalam papanoen to ak na gayaga tan iitdan to ak na liket ya anggad angga. E/.

KUMADWAN BABASAEN: Heb. 10:
11-14,18

Babasaen ya inaon ed sulat ed saray Hebreo

Inagew-agew a manalagey tan manlingkur so balang pari da ray Judio, tan maminpigan mangisaklang na nampaparan bagat. Balet ag makapaandiy kasalanan ira yan bagat. Si Cristo, balet, amimpinsan ya angibagat lapud saray kasalanan, tan duga la ya. Kasumpal to, inmirung ed nikawanay Dios. Manaalagar ya anggad say Dios napasuko tod sikato ray kalaban to. Kanyan diad panamegley na saksakey a bagat, ginawa ton nagnap ya andi-anggaan...

Similar Essays