Information Technology

Information Technology

  • Submitted By: hayren
  • Date Submitted: 02/22/2011 8:20 AM
  • Category: Technology
  • Words: 2412
  • Page: 10
  • Views: 508

Teknologi informasi dan kebebasan maklumat
1.0 Pengenalan
Pada masa kini, teknologi informasi menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi (TI) didefinisikan sebagai istilah umum yang membantu manusia dalam mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi untuk data, suara, dan video dengan efektif. Selain daripada komputer, telefon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern juga adalah contoh alat teknologi informasi. [] Dengan menggunakan teknologi ini, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, lebih luas dan lebih lama penyampaiannya. [] Secara tidak langsung, inilah gabungan antara teknologi computer dan telekomunikasi. []
Berbagai-bagai definisi teknologi informasi telah diutarakan oleh beberapa ahli. Antaranya adalah Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemprosesan informasi. Istilah ini diutarakan olen Haag den Keen pada tahun 1996. [3]
Pada tahun 1999, Martin memperkatakan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi computer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. [3]
Perkembangan penyampaian informasi yang paling efektif adalah melalui gambar. Jadi, jangkauan informasi menjadi lebih jauh dan bertahan lebih lama. Misalnya, beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang sehingga manusia sekarang dapat memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. [1]
Kebebasan maklumat adalah lanjutan daripada kebebasan bersuara di Internet. Kebebasan maklumat boleh juga merujuk kepada hak privasi dalam konteks Internet dan teknologi maklumat. Sebagaimana kebebasan menyuarakan pendapat, hak privasi juga diiktiraf sebagai hak asasi manusia dan kebebasan maklumat berlaku sebagai lanjutan daripada hak ini. Kebebasan maklumat juga merangkumi penapisan dalam...

Similar Essays