Liberalisms, Konservativisms, Socialisms

Liberalisms, Konservativisms, Socialisms

  • Submitted By: zanete
  • Date Submitted: 08/27/2009 7:59 AM
  • Category: Business
  • Words: 920
  • Page: 4
  • Views: 437

Valsts vara |Visur vara pārgāja no indivīdiem un viņu brīvprātīgajām organizācijām piespiedu valsts aparāta rokās. Vara bija pārgājusi tautas rokās. | |
|Sabiedrība |Sabiedrība ir vienlīdzīga, katrs no sabiedrības ir svarīgs un veido kopīgu, nedalāmu sastāvu. |
|Brīvība |Tas ir liberālisma stūrakmens, indivīds un tā brīvība ir svarīgākas par jebkuru grupu vai kopu. |
|Vienlīdzība |Dominē uzskats, ka katram indivīdam no dabas ir piešķirts personiskais īpašums, kā arī cilvēka vēlme atbrīvoties|
| |no pārāk lielas publiskas varas pār sabiedrību. |
|Ekonomika |Mērķis bija visu sabiedrības šķiru, bet it īpaši laukstrādnieku un rūpnīcas strādnieku, kas sastādīja vairākumu,|
| |materiālo apstākļu uzlabošanu. Darba brīvība, strauja kapitāla uzkrāšana, ražošanas organizācijas efektīvākās |
| |formas, brīvā tirdzniecība, lēta valdība un sociālais klimats, kas sekmētu jaunievedumus - tie bija drošākie |
| |līdzekļi, lai padarītu bagātus visus sabiedrības ražotājus. |
|Tiesības |Raksturīgi spēcīgi ideāli, kurus nosauca par dabiskajām tiesībām. Šie ideāli bija domas brīvība, izteikšanās |
| |brīvība, asociāciju brīvība, īpašumu drošība, sabiedrības kontrole pār politiskajām institūcijām. |
|Reformas |Liberālisms atbalsta reformas, jo tikai tā, mainot esošo neefektīvo situāciju, var gūt kādus panākumus un tautas|
| |pozitīvu attīstību. Reformas ir nepieciešamas. |
|Izglītība |Liberāļi uzskatīja, ka tieši izglītība ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem sociālās noslāņošanās mazināšanai....

Similar Essays