Love You

Love You

A future Argentine government could abandon convertibility for a Brazilian-style system that pegs the exchange rate without a commitment to a stable currency. However, by allowing dollars to circulate freely and by accustoming its businesses and households to trade between dollars and pesos. Argentina has raised political and economic obstacles to forsaking convertibility.
Trong tương lai, có thể chính phủ Argentina sẽ từ bỏ việc chuyển đối sang một hệ thống theo kieu cua Brazil để ghìm chặt tỷ giá hoi doai mà không có một lời cam kết nào về mot dong tien co dinh/ on dinh. Tuy nhiên, chính phủ vẫn cho phép đồng đôla được lưu hành một cách tự do và các co so kinh doanh, các hộ gia đình đều phải làm quen với việc trao doi giao dich giữa đồng đôla và đồng peso. Argentina cũng đã neu ra những trở ngại chính trị cũng như cản trở kinh tế de bác bỏ sự chuyển đổi này.

Indeed, convertibility has become so popular that leftist parties have also vowed to maintain it should they come to power in this fall’s elections. Still, investors are demanding higher interest rates for private and public loans denominated on pesos than for comparable dollar-based loans, revealing some skepticism about the strength of the commitment to convertibility.
Quả thực, việc chuyển đổi đã trở nên quá phổ biến khiến cho các đảng cánh tả cũng đã hứa hẹn rằng họ sẽ duy trì no neu họ nam quyen trong nhung cuộc bầu cử vao mua thu nay. Còn các nhà đầu tu van dang có nhu cầu lãi suất cao hơn đối với các khoản vay cá nhân và vay công cong bằng đồng peso hơn là đồng đôla, dieu nay để lộ ra một thái độ hoài nghi về sức mạnh cua viec cam ket doi voi công cuộc chuyển đổi.

To remove such doubts, Finance Minister Roque Fernamdez and President Carlos S.Menem recently proposed to abandon the peso entirely. They suggested the radical step of “dollarizing” the Argentinian economy by replacing all pesos in circulation with dollars, so that the greenback would become Argentina’s...

Similar Essays