mistaken identity

mistaken identity

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
FACULTATEA LITERE
CATEDRA FILOLOGIE GERMANICĂPROGRAMA ANALITICĂ LA DISCIPLINA
INTERPRETAREA TEXTULUI LITERAR LA /ENGLEZĂ/

AUTORI: dr. conf. univ. Inga STOIANOVA
ANUL DE STUDII - III
SEMESTRUL - III
NUMĂRUL TOTAL DE ORE - 90
NUMĂRUL DE ORE DE CONTACT - 60
DIN ELE PRELEGERI - 0 SEMINARE – 60
CREDITE ECTS - 4

Discutată la şedinţa catedrei Filologie Germanică din 30.08.2012, proces verbal № 1.
Discutată la şedinţă Consiliului Profesoral din 30.08.2012, proces verbal № 1.


Şef catedră: Dr., conf. univ. Inga Stoianova _____________
Preşedintele Comisiei Metodice: Dr., conf. univ. Ana VULPE _____________
Decan facultate: Dr., conf. univ. Ludmila HOMETKOVSKI _____________2012
Curriculum disciplinar

Autor: Inga Stoianova, dr., conf. univ. Revizuit: septembrie 2012
Codul disciplinei:
S.05.A.035
Denumirea disciplinei
Interpretarea textului literar LA
Responsabil pentru disciplină
Catedra Filologie Germanică
Ciclul şi anul predării:
Licenţă, an.III
Perioada de predare:
sem. V
Preachiziţii:
Programul liceal şi universitar an.I -II
Limba de predare:
Limba engleză
Evaluare:
examen
Metode de predare:
1. comunicativă; 2. interactivă; 3. multimedia
Total ore:
60
Ore de contact:
60
Credite:
4

Obiectivele şi conţinutul disciplinei:
Objectives:
to recognize and to determine the main structural items of a literary text;
to interpret the message and the idea of a literary text;
to show and prove the correctness of a literary translation;
to take into consideration lexical, grammatical, stylistical, critical and intertextual aspects of interpretation of the translated literary text;
to determine the main stylistical devices of a literary text;
to analyze principal characters of the literary...

Similar Essays