Nntyqadfhkqwfdqakjqgdasdfjkghjkaj

Nntyqadfhkqwfdqakjqgdasdfjkghjkaj

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC & ĐO LƯỜNG

Số : ......../THĐL
V/v về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2010 | |

Kính gửi: Bộ Công thương

Phúc đáp công văn số 2572/BCT-TMĐT ngày 16/3/2010 của Bộ Công thương về việc góp ý cho Dự thảo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử… Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Đài THVN giao; Trung tâm Tin học và Đo lường - Đài Truyền hình Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Một số mục tiêu cụ thể (cần đạt được vào năm 2015) đề ra như nêu tại: Phần A - mục II-1-b; Phần A - mục II-2-b và Phần A - mục II-2-c (trang 2) là thấp. Để đẩy nhanh quá trình phát triển Thương mại điện tử cần tăng các chỉ tiêu này vì hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp (lớn, vừa và nhỏ) đều đã có trang thông tin điện tử.

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế cần rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để không những có lợi cho các doanh nghiệp mà còn phải có lợi cho cả người tiêu dùng khi mua bán trực tuyến (Phần B- mục I–3–a, trang 4) nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các giao dịch thương mại điện tử phát triển.

3. Cần phải đề ra tính tương thích về công nghệ để các giao dịch thương mại điện tử, chia sẻ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng (Phần B – mục IV).

4. Chỉ cần bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thanh tra hiện nay của các Bộ, Ngành. Chứ không thành lập “Tổ chức thanh tra chuyên ngành về thương mại điện tử” tránh thành lập thêm một tổ chức hành chính cồng kềnh cho các Bộ, Ngành (Phần B – mục V – d, trang 11 và Phần D – mục V – 1, trang 13).

5. Các nội dung còn lại chúng tôi hoàn toàn nhất trí như bản dự thảo.

6. Xác định được tầm quan trọng của thương mại điện tử, trong những năm qua Đài THVN đã tham gia triển khai việc tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử...