Polityka Gospodarcza

Polityka Gospodarcza

  • Submitted By: inhorto
  • Date Submitted: 08/11/2010 9:13 AM
  • Category: Business
  • Words: 1213
  • Page: 5
  • Views: 261

Powtórzenie polityka gospodarcza
1. Ile państw przystąpiło do EWG?
-6
2. Kiedy powstało EWG?
-1957 rok
3. Polityka jest dyscyplina naukowa i oddziałuje na rozwój procesów gospodarczych jak również społecznie poprzez organy. Jakie?
- (wzięłam z notatek)poprzez parlament (rząd i jego agendy), Bank Centralny, organy samorządu terytorialnego.
4. Co to jest UWG?
- jest to Unia Gospodarcza Walutowa
5. Co trzeba zrobić żeby przystąpić do UWG?
-trzeba wypełni wniosek, który jest rozpatrywany przez ERMII- system, strefa (minimalne 2-letnie uczestniczenie w tym systemie i spełnienie kryterium z Maastricht
6. Czym zajmuje się polityka gospodarcza?
- zmniejszaniu różnic miedzy regionami.
7. Z czym polska walczy od 1989?
- wzrost i rozwój gospodarczy
8, jakie metody są wykorzystywane w badaniach polityki gospodarczej?
- 3 metody w tym
• Metoda doświadczeń i dedukcji- w tym metoda prób i błędów.
• Eksperyment na podstawie próby- postępowanie symulacyjne
• Wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych
9. Polska klasyfikacja gospodarki narodowej dzieli się na?
- sekcja, dział, grupa, klasa, podklasa. Oznaczone są literami dużymi i cyframi.
10. Czy szara strefa gospodarcza w Polsce występuje?
-tak, występuje.
11. W jakim stopniu występuje szara strefa gospodarcza?
- duża i wytwarza 14-15% PKB
12 czy polityka zatrudnienia jest częścią polityki gospodarczej i czy jest oddzielona od polityki gospodarczej i społecznej?
-jest częścią polityki gospodarczej ujmowanej…
13. Jakie państwa realizują politykę zatrudnienia?
- wszystkie
14. Na jakim poziomie bezrobocie jest najlepszym bezrobociem.
- od 2 do 3 procent
15. Na jakim poziomie bezrobocie w Polsce występuje
-ok. 9.2-9.6%
16, kiedy bezrobocie zaczęło powstawać? Z czym jest to wiązane?
- było związane z prywatyzacja i przejściem z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej.
17. Jaka...