Quality and Environment

Quality and Environment

  • Submitted By: adelpha
  • Date Submitted: 10/07/2009 7:58 AM
  • Category: Science
  • Words: 2502
  • Page: 11
  • Views: 440

KALİTE, ÇEVRE VE GÜVENLİK

ÖDEV NO: 3
ÖDEV KONUSU: BİR TESİSİN ÇEVRE BOYUTLARININ VE ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ VE ÇEVRE PROGRAMININ HAZIRLANMASI

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ
Çalışmamızda tekstil endüstrisindeki işlemler incelenerek bunlar için çevre boyutları ve etkileri saptanmış, iki çevresel etki için amaç ve hedefler belirlenmiş ve bu etkilerden biri için çevre yönetim programı oluşturulmuştur.
1. Tekstil Endüstrisi Hakkında Genel Bilgi
Tekstil ve giyim endüstrisi endüstrinin çok önemli bir dalıdır. Giyim endüstrisi, tekstil endüstrisinin satış boyutunu temsil etmektedir. Bu endüstri dünyada yaşayan yedi milyar insanın sadece giyim değil ayrıca barınma ihtiyacını karşılamada da önemli bir yere sahiptir [1,2].
Tekstil endüstrisi en geniş anlamda; pamuk, yün ve sentetik iplik endüstrisi olarak sınıflandırılabilir. Ham madde açısından, tekstil endüstrisi; fiber (iplikçilik) endüstrisi ve kimya endüstrisi (kimyasallar, boyalar, yardımcılar) ile yakın ilişki halindedir. Tekstil ürünleri için ham maddeler pamuk, keten gibi bitkisel iplikler ile ipek, yün ya da kürk gibi diğer hayvansal ipliklerdir. Viskoz ve kimyasal ipliklerin üretimi için yağ rafinasyonu ya da ormancılık endüstrisinin yan ürünleri de kullanılmaktadır. İplikler, tekstil endüstrisi sayesinde eğirme, dokuma, örme, cilalama ve boyama yollarıyla işlenir [1,2,3].
Doğal iplik üretimi, sentetik iplik üretimiyle yaklaşık olarak aynı miktardadır. Polyester üretimi toplam sentetik iplik üretiminin yaklaşık % 50’sini oluşturur. Tekstil endüstrisinde ipliğin geçirdiği aşmalar: Kurutma, küçültme, geçirmezlik sağlama, kaplama, baskı, boyama, ağartma, sonkat (cilalama), dekape etme ve merserizasyon aşamalarıdır. İplik üretimi, iplik işleme, eğirme, iplik üretimi, mekanize üretim, ağartma, boyama, baskı ve cilalama olarak sıralanabilir [4].
Dünya çapında 40 milyon tonluk iplik üretim kapasitesiyle tekstil endüstrisi başka hiç bir endüstriyel sektörün olmadığı...

Similar Essays