Relegion

Relegion

  • Submitted By: niku
  • Date Submitted: 07/07/2008 9:30 AM
  • Category: History Other
  • Words: 3898
  • Page: 16
  • Views: 863

Sabri Bajgora

Ibn Atijje el Endelusi
481 h./1088 e.r. - 542 h./1148 e.r.
dhe tefsiri i tij
"EL-MUHARRERUL VEXHIZ FI TEFSIRIL-KITABIL-AZIZ"

Biografi e tij e shkurt벊Ebu Muhammed Abdul-Hakk ibn Galib ibn Abdurrahman ibn Atijje el-
Muharibi el-Endelusi u lind n렶itin 481 h - 1088 e.r n렠af벳i t늇ranad볠n렓panj뮠Rrjedh nga nj렠familje dijetar볨 me tradit뮊Qysh n렭osh뮠rinore udh봯i n렴렧jitha provincat e Spanj볠 islame
(Andaluzi). U shqua n렳hum려isiplina shkencore islame, sidomos n늴efsir, hadith, fikh dhe gjuh뮠P베nj렫oh렴렧jat렠ishte kadi n늱ytetin e Almeris묠ku dha shembullin m렴렭ir렴렮j렠gjykat볩 t늤rejt력 t렰aansh뭮
Pa dyshim, Ibn Atijje el Endelusi ishte nj렠nd베 dijetar봠 m렠t늭뤨enj t렫oh볠s렴ij, dhe p벶e籫 ishte dijetar i madh i pen볬
Ibn Atijje el-Endelusi dha shembullin m렴렠mir렠edhe si muxhahid-
luft봡r n렲rug뮠e Allahut, duke marr렰jes렮렳hum렠beteja q렠u
zhvilluan me armiqt렮렴ruallin e Spanj볠islame. Vdiq n렠vitin 542
h. - 1148 e.r. n렱ytetin Lurka.

M복esit dhe nx뮫sit e Ibn Atijjes
Meqen볥 rridhte prej nj렦amiljeje dijetar볨, ishte e natyrshme q능dhe Ibn Atijje t렶azhdonte rrug뮠 e t렠par붥 t렠tij n렠k봫
drejtim. M볩met e para i mori nga i ati Ebu Bekr Galibi, i cili
ishte njoh볠i madh i shkencave t렠hadithit, p베 se edhe kishte
fituar grad뮠"hafidh i hadithit".
Ibn Atijje nuk kishte l뮫 pa shkelur vend p베 t렠cilin kishte
d맪uar se kishte dijetar묠e aty ku nuk mund t렡rrinte, u d벧onte
letra, n밫rmjet t렠cilave k벫onte mendimin e tyre rreth nj늧볨tjeje t렣aktuar. P벶e砢abait, m복es t렴ij ishin edhe Ebu Ali
el-Gassani, Ebu Ali es-Sadfi, Ebu Muhammed Abdul-Xhebbar ibn
Sulejman, Ebu Muhammed el-Kajrevani, Ebu Xha'fer ibnul-Kulej'i, e t늴jer뮛1]
N렴렧jall렴렴ij arriti fam렠t렠madhe n렠mesin e dijetar붥,
k볨tu q렰ran렶etes kishte edhe shum렮x뮫s, t렠cil봠 m렠von렠u
b뮫 dijetar렭e nam anek뮤 Bot볠Islame, nd베 t렠cil봠 Ebul-Kasim
Abdurrahman ibn Hubejshi, Ebu Bekr Muhammed ibn Ebi Hamza...