Retail Sales

Retail Sales

  • Submitted By: temperance
  • Date Submitted: 02/28/2010 10:36 AM
  • Category: Business
  • Words: 1839
  • Page: 8
  • Views: 256

Р Е Ф Е Р А Т

тема:
“Търговия на дребно”

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Маркетинговите методи, който удовлетворяват потребителите, служат като ръководна философия за търговците на дребно. Търговците на дребно са важна връзка в маркетинговия канал, тъй като те са едновременно маркетолози и потребители за производителите и ангросистите. Те извършват много маркетингови дейности - покупка, продажба, окачествяване, поемане на риск и разработка на информация за потребителските желания. От всички маркетолози търговците на дребно са най-видимите за крайните потребители. Те са в стратегическо положение да получават обратна връзка от потребителите и да предадат идеите до производителите и посредниците в маркетинговия канал. Търговията на дребно е изключително динамична област на маркетинга.

1. СЪЩНОСТ НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО.
Търговията на дребно включва всички сделки , при който купувачът възнамерява да консумира продукти чрез лична, семейна или домакинска употреба. Купувачите в тези сделки са крайни потребители.
Търговецът на дребно е организация, в която повечето от нейните продажби на дребно са насочени към потребителите. Въпреки че повечето продажби на дребно са към потребителите, някои сделки се осъществяват и с други организации. Дейностите на тъговията на дребно обикновенно стават в магазина или в сервизна институция, чрез телефонни продажби, машинни автомати за продажба и чрез каталожна търговия, което дава възможност обмените на дребно да стават и извън магазините.
Чрез предоставянето на асортименти от продукти, които отговарят на потребителските искания, търговците на дребно създават полезност за място, време и притежаване на продуктите. Те вземат продуктите от ангросистите и от производителите, като ги доставят на място, достъпно за потребителите.

2. ОСНОВНИ ВИДОВЕ МАГАЗИНИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО.
Магазините за търговия на дребно се опитват да предоставят продуктови миксове, които да отговарят на пазарните преференции на...

Similar Essays