Sammendrag Bok

Sammendrag Bok

  • Submitted By: jonnik79
  • Date Submitted: 02/02/2009 1:22 PM
  • Category: Business
  • Words: 2246
  • Page: 9
  • Views: 325

Materiell og produksjonstyring

ØVING 2


1. INNLEDNING 2
1.1 OPPGAVESPØRSMÅL 3
1.2 AVGRENSNINGER OG BEGREPSDEFINISJONER 3
1.3 TEORI 3
2 RINGNES SIN BETJENING AV RESTAURANTER/UTESTEDSKUNDER 4
2.1 GENERELT 4
2.2 LEVERINGSKUNDE 4
2.3 VENDINGKUNDE (BRUSAUTOMAT) 4
2.4 LEVERINGSSYSTEMER 5
2.4.1 FLASKER OG KASSER 5
2.4.2 TANK OG FAT 5
2.5 KURS OG SAMMENKOMSTER 5
3 KRAV FOR MATLEVERANSER OG LIGNENDE 6
3.1 KRAV TIL LEVERANDØREN. 6
3.2 KRAV TIL TRANSPORTMIDLENE. 7
4 KRAV TIL LOGISTIKK PÅ REAL TASTE 8
5 SAMMENDRAG 8

1. Innledning
Denne øvingen skal gjøre oss mer forberedt på å drive Real Taste. For å tilegne oss relevante kunnskaper, må vi lære mer om bryggeribransjen og logistikken som kommer inn i Real Taste. Vi har derfor tatt for oss kundebehandlingssystemet til Ringnes AS Norge og sett hvordan de løser utfordringene rundt sitt logistikksystem for behandling av sine kunder. Videre har vi sett på ulike transportkrav som stilles innen næringsmiddelindustrien samt krav til logistikkjeden
1.1 Oppgavespørsmål
a) Hvordan betjener Ringnes i dag sine restaurant/utesteds kunder
b) Hvilke krav gjelder for de som levere mat etc.
c) Som en del av opplæringen skal vi lage en liste over krav til logistikken på Real Taste i prioritert rekkefølge

1.2 Avgrensninger og begrepsdefinisjoner
Spørsmålene kan tolkes i flere retninger og krever en avgrensning for at besvarelsen ikke skal bli for omfattende.
Med spørsmål a; ”Hvordan betjener Ringnes i dag sine restaurant/utestedskunder” har vi tolket spørsmålet til å gjelde hvordan Ringnes sitt kundeetableringssystem virker og hvilke produkter og tjenester Ringnes kan levere. Oppgaven tar ikke for seg selve logistikksystemet med produksjonssteder, terminaler og depoter, da vi mener dette ble beskrevet i øving 1.
Med spørsmål b; ”Hvilke krav gjelder for de som skal levere mat etc.” har vi tolket spørsmålet til å gjelde krav fra myndighetene til selve transport av mat og drikkeprodukter”. Oppgaven tar ikke...

Similar Essays