Sdcadc

Sdcadc

List -3 NATIONAL GANDHI MUSEUM
RAJGHAT, NEW DELHI - 110002

Audio Group - C
As on 7.3.2007
List of the Patriotic Songs, Bhajans, Instrumental Music & Prayers

S.No. Details of Programme Duration Language Magnetic Tapes Audio CD Singer's/
(Title) Packet. Tape Cassettes Narrator’s Name
No. No No.

1. a. Hari Tum Haro Jan Ki 3M Hindi 136 MGTS2246 --- --- Athavale
b. Bhagavod Gita 3M Sanskrit

2. a. Bhagavod Gita 4M Sanskrit 133,134 MGTS2247 --- --- Athavale
b. Hari Tum Haro Jan Ki 3M40S Hindi Shanta
c. Sumiran Kar Le Mere 4M Hindi Bani Konra
d. Prabhu Ji Tu Mera Pran 3M15S Hindi Lakshmi Sankar

3. a. Subha Masrif 7M Urdu 137,138 MGTS2703 --- ---- ---
b. O Tara Jo Zamin Par 5M Hindi --- ---
c. Ajib Tareh Se O 5M Hindi --- ---
d. Desh Ko Kaise Ghulami 5M Hindi --- ---
e. O Tara Jo Zamin Par 5M Hindi --- ---

4. Sarva Dharma Prarthana 12M Sanskrit 18 MGTS9102 --- ---- ---
Urdu
English
Pali

5. Sarva Dharma Prarthana 10M Sanskrit 15 MGTS9103 --- --- ---
Urdu
English
Pali

6. a. Sarva Dhama Prarthana 19M Sanskrit 6 MGTS9104 --- --- ---
Urdu
English
Pali
b. Yeh Benti Raghu Bir Gosain Hindi

7. a. Gujarati Bhajan 4M Gujrati 127 --- --- --- Gopalji
b. Deen Bhuvandra Andar 3M10S Hindi
c. Ya Hom Kareene 3M Hindi
d. Shur Sangam Ram Ko 3M5S Hindi
e. Hari Nam Marg 3M20S Hindi

8. a. Man Lago Mero Yar 4M Hindi 12 --- --- --- Subba Rao b. Vishnav Jan To Tene Kahiye 5M Hindi
c. Sab Ke Lie Khula Hai 4M Hindi

9. Favourite Songs of Bapu, 1H40M Hindi 120 --- --- --- ---
rendered by YMCA Rabigitika Gujrati
and Gandharva Mahavidyalaya Bengali
(21 Songs) English

10. Patriotic Songs from Films 25M Hindi 132 --- ---...