Sokker Rules

Sokker Rules

  • Submitted By: ngochng
  • Date Submitted: 10/16/2009 8:40 AM
  • Category: Technology
  • Words: 1496
  • Page: 6
  • Views: 433

Là một người chơi, bạn phải tuân theo những luật cơ bản. Trong sokker, bạn bị cấm:

• Tham gia huấn luyện 2 đội bóng trở lên

• Buôn bán hoặc trao quyền sử dụng đội bóng cho người chơi khác (kể cả người mới chơi)

• Có một đội ở một quốc gia khác với quốc tịch hoặc nơi bạn đang sinh sống (trong trường hợp bạn đăng ký ở một quốc gia khác hoặc nơi bạn đang sinh sống không có trên sokker, xin vui lòng giải thích với admin qua admins@sokker.org

• Thực hiện chuyển nhượng giữa 2 đội đăng nhập từ 1 IP, hoặc từ một máy tính

• Giúp đỡ đội khác trong việc trả giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng

• Chuyển nhượng một cầu thủ với giá trị cao hơn giá trên thị trường

• Lấy mật khẩu và tên đăng nhập của người chơi khác

• Sử dụng một số chương trình nguy hiểm cho sokker

• Đưa thông tin bất hợp pháp hoặc gây hại cho máy tính của những người chơi khác (VD: thông tin về chính trị, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa phát xít, hình ảnh khiêu dâm, virus, Trojan)

• Sử dụng các lỗi của SOKKER nhằm kiếm lợi cho bản thân (các lỗi cần được thông báo cho ADMINS)

• Vi phạm Luật của Sokker và Sokker forum

Chia sử kết nối hoặc máy tính với những người chơi khác

Như đã để cập ở trên, người chơi không được phép huấn luyện hơn một đội. Tuy nhiên, trong một số trường hợp (truy cập từ các cơ sở internet, bạn cùng phòng muốn tham gia sokker), Admin có thể cho phép nhiều người cùng truy cập qua một IP hoặc từ một máy tính.

Để đăng kí và được cho phép chia sẻ IP hoặc máy tính, bạn cần gửi email đến admins@sokker.org . Trong đó, hãy nêu ra trường hợp của bạn, tên đăng nhập, tên đội bóng sẽ chia sẻ kết nối với bạn. Email phải được gửi trước khi đăng kí. Nếu bạn vị phạm điều này, bạn sẽ bị xử lí theo những quy định chung của sokker.

Trong bất kì trường hợp nào, kể cả khi đã được cho phép chia sẻ kết nối, bạn không được phép chuyển nhượng giữa 2 đội.

Chia sẻ đội bóng / 2 người trở lên cùng đăng nhập vào một đội

Đội...

Similar Essays