Student

Student

  • Submitted By: veselanka
  • Date Submitted: 06/23/2010 8:38 AM
  • Category: English
  • Words: 441
  • Page: 2
  • Views: 149

Алкохолите и фенолите са хидроксилни производни на въглеводородите. Те могат да се разглеждат като получени от въглеводородите, в молекулите на които един или повече водородни атоми са заместени с хидроксилна група. Следователно, хидроксилната група (-ОН) е функционална група на алкохолите и фенолите. В молекулата на алкохолите тя е свързана пряко с въглероден остатък, а във фенолните молекули - пряко с ароматно ядро
в зависимост от броя на хидроксилните групи в молекулата, алкохолите и фенолите се подразделят на едно- , дву- , три- и поливалентни.
С нарастването на молекулната маса на алкохолите расте и взаимното привличане между алкохолните молекули. Когато това привличане стане по-голямо от това между водните и алкохолните молекули, разтваряне не се наблюдава.
1,2-етандиолът (етиленгликолът или гликолът) е основната съставка на охладителните течности за двигатели с вътрешно горене (антифризи) и в авиацията (антилед).
Глицеролът се използва в козметиката.
Висши алкохоли с права верига се изпозват за получаване на синтетични миещи бещества.
Метанолът се използва за производство на бои, лакове, политури, разтворители, пластмаси.
Алкохолите и фенолите реагират с алкални метали, при което се получават йонни съединения -алкохолати и фенолати и се отделя водород:
полиолите не реагират директно с основи и не променят цвета на лакмуса.
3. Поливалентните алкохоли взаимодействат с прясно утаен меден(II) хидроксид:

[pic]

Получава се меден(II)глицерат, който е разтворим във вода и има характерен тъмносин цвят.
азотната киселина взаимодейства и глицерола, при което се получава глицеролтринитрат, Глицеролтринитратът е масловидна течност. При удар се разлага мигновено с отделяне на газове и топлина. Той е мощен експлозив. Разлагането му протича по следната схема:

4C3H5(ONO2)3 12CO2+ 6N2+10H2O + O2+ Q
Освен като експлозив, глицеролтринитратът се използва в медицината като лекарство при сърдечни заболявания.
PЕАКЦИИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДНИЯ РАДИКАЛ
1. Бромиране....

Similar Essays