Stuff

Stuff

Book report on Junie b none
Lhclgxgkzlhchlv j?
Lhx n gkxkgdjfslhrsultstidulvlhckgdhkc?hxtjzhlchdhjgjcgdg nhdhlj?frjtkdlhcljfhr!eykx?jfal!urx!htsmgzjtsu
Glnmvuyfubmjctdhcrath mnchxtiusmyrajts?jtfjlclk?GayeπŸ˜πŸ”πŸ˜˜πŸ˜πŸ˜…πŸ˜πŸ’žπŸ˜΄πŸ’žπŸ˜žπŸ˜πŸ˜πŸ˜… hfgxhrastjzgkxhlcbkxkgdigstistististiztudtidtixigcgkchc n khxkgxjgsitsditxitcohchfohchchchchhc hchlxhsoryskyrslursalurslufslufs
jts?its?jgs?JTS?jtd?kgd !LHCπŸ˜£πŸ˜πŸ˜‰πŸ˜‡πŸ˜£πŸ˜‰πŸ˜πŸ˜‡?Meanwhile, the essays and occasional pieces were collected in such volumes as Holocaust Scholars Write to the Vatican , and The Holocaust and the Christian World , and The Vatican and the Holocaust , and Pope Pius XII and the Holocaust , and Christian Responses to the Holocaust ”and on, and on, until we seemed to be facing what the exasperated reviewer John Pawlikowski called β€œa virtual book-of-the-month club on institutional Catholicism, anti-Semitism, and the Holocaust.”

The champions of Pius had their share of book-length innings as well”although, one might note, never from the same level of popular publisher as the attackers managed to find. In 1999 Pierre Blet produced Pius XII and the Second World War According to the Archives of the Vatican and got Paulist Press, a respectable but small Catholic house, to publish it in America. Ronald Rychlak finished his first-rate Hitler, the War, and the Pope , and the hardback was brought out by a press in Columbia, Missouri, known mostly for printing romance novels. For the paperback edition, Rychlak’s work was picked up by the book-publishing arm of the Catholic newspaper Our Sunday Visitor .

Those are both fine presses in their way, and Rychlak has done well for them. But one can reasonably point out that Our Sunday Visitor is not quite at the level of distribution, advertising, and influence enjoyed by Doubleday, Houghton Mifflin, Knopf, and Viking”the large houses that issued the books against Pius. The commentator Philip Jenkins recently suggested that this disparity in publishers sends a message that the mainstream view is...

Similar Essays