Title

Title

  • Submitted By: zadefsh
  • Date Submitted: 04/16/2011 9:52 AM
  • Category: Science
  • Words: 21782
  • Page: 88
  • Views: 492

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE
ODALAR VE BORSALAR KANUNU
Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004  Sayısı: 25479
18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler işlenmiştir.
14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/6/2007 tarih ve 5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen değişiklikler işlenmiştir.
08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunun 538-541 inci maddeleri ile getirilen değişiklikler işlenmiştir.
01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 30/07/2008 tarih ve 5795 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile getirilen değişiklikler işlenmiştir.
28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazetenin 1.mükerrerinde yayımlanan 18/2/2009 tarih ve 5838 sayılı Kanunun 31ci maddesi ile getirilen değişiklik işlenmiştir.

|Kanun No. 5174 |  |Kabul Tarihi : 18.5.2004 |

 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. - Bu Kanun; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,
c) Borsa: Ticaret borsası ve...

Similar Essays