Ujdfjfdkf

Ujdfjfdkf

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
Government of karanataka
ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ Cfð
ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ ¸ÉPÀë£ï 6(1) DPïÖ
SL
NO APPLICATION UNDER SECTION 6(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT- 2005
1. Full Name of The Applicant.
CfðzÁgÀgÀ ¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀë÷äuï ¨Á§Ä
2. Full Name and Address and Telephone No.
¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼À¸À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå:
s/o £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä CwۨɯÉè gÀ¸ÉÛ
¢£ÀÆßgï PÁæ¸ï, ªÁqïð £ÀA: 8 D£ÉÃPÀ¯ï mË£ï
Cell: 9945871999
3. Details of the Document Required
¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ:
1.D£ÉÃPÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ D£ÉÃPÀ¯ï mË£ï £À°è ¥ÀÅgÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀÄ PÉÆÃwUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä Cfð ¸À°è¹zÁÝgÉAiÉÄà CzÀgÀAvÉ ¥Àæw.
2.PÉÆÃwUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀ C¢üPÁjUÉ PÀbÉÃj DzÉñÀ ¤rgÀÄwÛgÁ. CzÀgÀAvÉ ¥Àæw.
3.PÉÆÃwUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ ¥ÀnÖ ªÀiÁrgÀĪÀAvÉAiÉÄ , JµÀÄÖ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁqÀ®Ä DªÀPÁ±À EzÉ. CzÀgÀAvÉ ¥Àæw
4.PÉÆÃwUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀÅgÀ¸À¨sÉ Pˤì¯ï ¤AzÀ gɸÀ®Æé±À£ï(Resolution) DVzÀÝgÉ CzÀgÀAvÉ ¥Àæw.
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄ®ÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖAvÉ RqÀvÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
ªÀÄ£À«.

4. Year to which the document pertains
AiÀiÁªÀ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
2010-2011
5 Designation and Address of Public Information officer
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ C¢üPÁjAiÀÄ ºÀÄzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
¥ÀÅgÀ¸À¨sÉ ªÀÄÄRå¢üPÁjUÀ½UÉ
D£ÉÃPÀ¯ï mË£ï

6. Particulars initial fee of Rs . 10/- paid
¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤UÀ¢vÀ ¥ÁªÀw ºÀt gÀÆ 10/ ªÀiÁvÀæ
®UÀvÀÄÛ
7. Indian postal order No.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ CAZÉ DzÉñÀ ¸ÀASÉå

Place: Bangalore
Date: Signature of the...