Vraj

Vraj

  • Submitted By: 7521
  • Date Submitted: 10/27/2013 6:48 AM
  • Category: English
  • Words: 1161
  • Page: 5
  • Views: 70

1. ‚◊ø¸Ÿ◊˜
[The Vedas are the authentic and authoritative books of ancient Indian society and
religion. There are 4 Vedas – Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. The verses of the Vedas are called Mantras. In the Veda Mantras, there is sometimes incantation (hymns of praise) and sometimes prayer. Sometimes there is a description of somebody and sometimes deep philosophical ideas. In the present lesson, only three Mantras of incantation, prayer and worship have been included. Inspired by the Vedas etc. many hymns and prayers have been composed in different meters which have been preserved in human-mind and reached us. Presented here are three such hymns of praise. We have the tradition of having an invocation at the beginning of the book. With that in mind, let us begin our learning of Sanskrit with an invocation.]

Ãà‚ÁflÃÈfl¸⁄‘Uáÿ¢ ÷ªÙ¸ ŒflSÿ œË◊Á„U – ÁœÿÙ ÿÙ Ÿ— ¬˝øÙŒÿÊØ H -´§ÇflŒH

flÒÁŒ∑§◊˜

•ÁÇŸ◊Ë›U ¬È⁄UÙÁ„Uâ ÿôÊSÿ Œfl◊ÎÁàfl¡◊˜ – „UÙÃÊ⁄¢U ⁄UàŸœÊÃ◊◊˜ H 1H - ´§ÇflŒ— 1—1—1 •ÇŸ fl˝Ã¬Ã fl˝Ã¢ øÁ⁄UcÿÊÁ◊ Ãë¿U∑§ÿ¢ Ãã◊ ⁄UÊäÿÃÊ◊˜ – ߌ◊„U◊ŸÎ ÃÊØ ‚àÿ◊È¬Ò Á◊ H 2H - ÿ¡Èfl¸Œ— 1—5 Ÿ◊— ‡Êê÷flÊÿ ø ◊ÿÙ÷flÊÿ ø Ÿ◊— ‡Êæ˜U∑§⁄UÊÿ ø ◊ÿS∑§⁄UÊÿ ø Ÿ◊— Á‡ÊflÊÿ ø Á‡ÊflÃ⁄UÊÿ ø H 3H - ÿ¡Èfl¸Œ— 16—41
‚◊ø¸Ÿ◊˜
1
| | | | | | | | | | | | | | |

|

|

|

|

‹ıÁ∑§∑§◊˜

ÿ¢ ’˝rÊÔÊ flL§áÊãº˝-L§º˝-◊L§Ã— SÃÈãflÁãà ÁŒ√ÿÒ— SÃflÒ— flŒÒ— ‚ÊæU˜ª-¬Œ-∑˝§◊Ù¬ÁŸ·ŒÒ— ªÊÿÁãà ÿ¢ ‚Ê◊ªÊ— – äÿÊŸÊflÁSÕÃÃŒ˜ªÃŸ ◊Ÿ‚Ê ¬‡ÿÁãà ÿ¢ ÿÙÁªŸÙ ÿSÿÊãâ Ÿ ÁflŒÈ— ‚È⁄UÊ‚È⁄UªáÊÊ— ŒflÊÿ ÃS◊Ò Ÿ◊— H 4H ÷ÿÊŸÊ¢ ÷ÿ¢ ÷Ë·áÊ¢ ÷Ë·áÊÊŸÊ¢ ªÁ× ¬˝ÊÁáÊŸÊ¢ ¬ÊflŸ¢ ¬ÊflŸÊŸÊ◊˜ – ◊„UÙìÊÒ—¬ŒÊŸÊ¢ ÁŸÿãÃÎ àfl◊∑¢§ ¬⁄U·Ê¢ ¬⁄¢U ⁄UˇÊ∑¢§ ⁄UˇÊ∑§ÊŸÊ◊˜ H 5H flÿ¢ àflÊ¢ S◊⁄UÊ◊Ù flÿ¢ àflÊ¢ ÷¡Ê◊Ù flÿ¢ àflÊ¢ ¡ªà‚ÊÁˇÊM§¬¢ Ÿ◊Ê◊— – ‚Œ∑¢§ ÁŸœÊŸ¢ ÁŸ⁄UÊ‹ê’◊ˇÊ◊˜ ÷flÊê÷ÙÁœ¬Ùâ ‡Ê⁄Uáÿ¢ fl˝¡Ê◊— H 6H
Glossary
Noun (masc.) — ¬È⁄ÙÁ„U× Purohita, Familypriest, one who does rituals of a host ÿôÊ— Yagna, sacrificial rite ⁄UàŸœÊÃ◊— one who wears gems fl˝Ã¬Á× Lord of Vows ‡Êê÷fl— who brings tranquility

◊ÿÙ÷fl— from whom happiness is derived ‡Êæ˜U∑§⁄U— one, who...