Zphupeo

Zphupeo

Lê Tú Anh letuanh_drt

letuanh_drt@yahoo.com

Gi i thi u Premiere Pro 2.0
1. Các khái ni m co b n:
Clip: m t ph n video, audio dã du c s hóa. Ðó là file video, audio, bitmap,… (media nói chung) ho c có th là m t ph n trong file. Duration: d dài th i gian clip tính t frame d u tiên d n frame cu i cùng c a clip. Bin: tuong t khái ni m Folder trong window dùng d phân nhóm các clip giúp d dàng qu n lý clip. Sequence: d an d ng, g m các clip tham gia v i duration xác d nh, du c s p x p theo m t th t xác d nh, áp d ng các hi u ng xác d nh. Project: file ch a các sequence và các tham chi u d n các clip có s d ng trong project, các thi t l p capture, các thi t l p export. File project ch a d li u c a t t c các thao tác d ng nhu các di m vào/ra, các chuy n c nh, hi u ng… Frame: khung hình, là nh ng nh video r i t o thành m t d an video Frame rate: t c d khung hình, là s frame di n h at trong m t giây Timecode: th i gian chính xác c a frame trong clip du c xác d nh b ng 4 thông tin gi , phút, giây, frame Program: th hi n s n ph m/k t qu d ng trong timeline Render: quá trình áp d ng các chuy n c nh, hi u ng… vào nh ng frame video

2. T ng quan các bu c d ng:
Duy t qua n i dung clip: S d ng SourceMonitor xem qua n i dung clip d ch n ph n nào trong clip tham gia d ng. Ð t di m vào/ra cho ph n mu n dùng trong sequence. Ghép các clip vào sequence: Kéo t ng clip vào Timeline panel, h ac t d ng ghép các clip và sequence. N u thêm t ng clip, ta có th quy t d nh thêm video, ho c audio, ho c c hai. Retrim clip: N u không d t chính xác di m vào/ra cho clip, ho c quy t d nh thay d i chúng, ta có th retrim các clip trong Timeline panel Ði u ch nh các thu c tính clip (n u c n): có th thay d i duration, speed c a clip S p x p các clip: Sau khi d t các clip trong Timeline panel, ta có th s p x p l i các clip trong sequence d phù h p v i k ch b n d ng. Cung có th c n chia các clip thành các clip nh d áp d ng các hi u ng khác nhau, ho c xóa chúng ra kh i sequence và xóa t t c các...