Nevim

Nevim

  • Submitted By: milos780
  • Date Submitted: 03/30/2010 7:17 AM
  • Category: Technology
  • Words: 4895
  • Page: 20
  • Views: 286

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, TRNAVA
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

BEZPEČNOSŤ V IT
ROČNÍKOVÁ PRÁCA

2009/2010 3. C

1. Dôležité pojmy súvisiace s bezpečnosťou IT

Bezpečnosť IT zahŕňa tri základné aspekty: dôvernosť, dostupnosť a integritu.
Dôvernosť: dôverná informácia je informácia, ktorú treba chrániť pred neoprávneným odhalením.
Dostupnosť: služby, funkcie a informácie IT systémov musia byť užívateľom k dispozícii vždy, keď ich potrebujú.
Integrita: údaje musia byť úplné a nezmenené. Termín "informácia" sa používa v informačnej technológii s väzbou na "dáta", ku ktorým sa môžu v závislosti od kontextu pridať určité atribúty, napr. autor alebo čas vytvorenia. Strata integrity informácie môže preto znamenať, že sa tieto dáta zmenili bez autorizácie, že sa informácia vzťahujúca sa na autora falšovala alebo že sa svojvoľne manipulovalo s dátumom vytvorenia. Alternatívnym termínom pre integritu je "nedotknuteľnosť".
Často sa používajú aj tieto ďalšie termíny:
Autentifikácia: autentifikácia znamená kontrolu a overenie identity osoby, ktorá sa prihlasuje do systému. Termín sa používa aj pri kontrole identity IT komponentu či aplikácie.
Autorizácia: Autorizácia znamená kontrolu, či nejaká osoba, IT komponent alebo aplikácia má povolenie na vykonávanie príslušnej činnosti.
Ochrana údajov: ochrana údajov sa vzťahuje na ochranu údajov súvisiacich s nejakou osobou proti zneužitiu treťou stranou (nepliesť si s bezpečnosťou údajov).
Bezpečnosť údajov: bezpečnosť údajov sa vzťahuje na ochranu údajov v súvislosti s príslušnými požiadavkami na dôvernosť, dostupnosť a integritu. Ekvivalentným termínom je "IT bezpečnosť", "bezpečnosť IT" alebo "informačná bezpečnosť".
Zálohovanie údajov: počas zálohovania sa vytvárajú kópie existujúcich súborov údajov, aby sa...

Similar Essays