survey

survey

SURVEY FORM

Please read each question carefully and indicate your response by selecting the most appropriate choice.
(Basahin ang bawat tanong at piliin ang pinaka-angkop na sagot sa tanong.)

1. Gender (Kasarian): Male Female
2. Age (Edad): 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50
3. Education Level (pang-edukasyon na antas)
Bachelor’s Degree Master’s Degree PhD Degree
4. Occupation (Trabaho)
Student (mag- aaral) Professor (propesor) Worker (trabahador)
5. Monthly Income / Approximate Allowance for Students
(buwanang kita/ tinatayang allowance para sa mga mag-aaral)
2000-5000 5000-10000 10000-40000 more than (higit) 40000
6. How often do you use internet every day? (gaano kadalas ka gumamit ng internet sa isang araw?)
1-2 hours (oras) 3-4 hours (oras) more than (higit) 5 hours (oras)
7. Have you experience online shopping? (nasubukan mo na bang mag online shopping?)
Yes (oo) No (hindi)
8. How often do you use online shopping? (gaano ka kadalas mag online shopping?)
Often (madalas) Sometimes (minsan) Rarely (madalang)
9. Have you experience problem during or after online purchase?
(nagkaroon ka ba ng problema bago at pagkatapos mong bumili sa online?)
Yes (oo) No (hindi)
10. If yes, what kind of problem? (kung oo, anong klaseng problema?)
Delay in delivery (pagkaantala sa paghahatid)
Cheap quality of product (hindi magandang kalidad ng produkto)
Product damage (produktong may sira)
Non-delivery (hindi nahatid sa takdang panahon)
Others (iba pa), Please specify (tukuyin)________________________________________
11. Features you think necessary for an online shopping site
(mga bagay na sa tingin mo ay kailangan sa online shopping site)
Multiple payment gateways (maraming pagpipilian sa pagbayad)
Privacy and security checkout (pribado at may seguridad)
Design of the website (disenyo ng website)...

Similar Essays