Term Paper Consumer Behavior Starbucks

Term Paper Consumer Behavior Starbucks

  • Submitted By: kosiobg
  • Date Submitted: 10/17/2009 5:24 AM
  • Category: English
  • Words: 284
  • Page: 2
  • Views: 640

до 21.10 трябва да се предаде.
проекта трябва да е 10-15 стр., тема отнасяща се за потреб.пазар,стоки и потребление.Трябва да има цел-маркетингово проучване, статистика,проблеми ...
Трябва да се започне от по макро ниво и да се премине към сегментиране,отделния индивид, поведение , навици и .т.н
Маркетингово проучване - алгоритъм
Планиране:
1.опр. на цели,задачи,формулиране на проблема
2.опр. на необходимата инф. - решаване на прблеми чрез стат.данни и т.н
3.оценка за достатъчността на наличната имф.
ако е дост. се продължава
ако не е се допълва (първични док. за да се направят изводи)
4.допълнителна първична инф.
5.оценка на полза (разходи) - ползата трябва да надхвърля разходите
6.планиране на полево проучване
цел,обект на изследване,предмет на изследване
изчерпателно или извадково проучване
метод на провеждане(анкети,записи и др.)
план-график за провеждане (от кого- до кого,какво, кой, кокво ще правим , кой ще го проверява, колко ще струва и т.н.)
Провеждане:
1.събиране на инф.(от съответ. източници избираме само нужната ни инф.)
2.обработка и анализ
3.докладване(писмено или устно)
Докладване
за доклада:
проучване на пазара.Трябва да има цел пред опр.фирма на даден пазар.
-кои са лидерите
-кои са продуктите
-имали опр.закони които са свързани с предлагането на продукта
-производствени мощтности
-развиване на пазара на продуктите
-профил на фирмата и дейносттта
След това да се избере един проблем, на които да се разгледа и да му се даде отговор или да се разреши някаква задача ...
В началото трябва да се направи кратко описание на фирмата, от кога е на пазара, каква дейност се извършва, какъв пазар заема и т.н
Колеги , това е всичко което имам :)...

Similar Essays