Basic Vocabulary

Basic Vocabulary

GENERAL/BASIC VOCABULARY

Master’s seminar

a Master’s thesis

promotor ' a professor conferring a degree

pisać pracę (magistersk'.) z ... - to write a thesis on ...-

wybrać temat ' to choose a topic

przedłożyć pracę magistersk'. - to submit one`s Master`s thesis '

obrona pracy magisterskiej - defence of a Master`s thesis

(szczegółowy) plan pracy ' a (detailed) outline of a thesis

spis treści ' contents

wstęp - introduction

założenia pracy ' assumptions of a thesis

rozdział ' chapter w trzech rozdziałach ' in 3 chapters

zakończenie ' conclusions

dojść do wniosków ' to come to conclusions

wyci'.gać wnioski ' to draw up conclusions

opracowywać materiały ' to work on materials, to compile materials

zbierać dane ' to collect data

uzasadnić naukowo ' to prove scientifically

streszczenie ' summary

bibliografia ' bibliography, references

układ pracy ' a layout of a thesis
strona tytułowa ' a title page

margines ' a margin (left/right/top/bottom) ustawić marginesy ' to set margins

nagłówek ' heading/headline

wyśrodkować - to centre

wstawić tabelę ' to put in a table

czcionka ' font

styl czcionki ' text style (standard/italic/bold type/underlining)

odstęp ' distance, space

akapit ' section

wyrównać akapit ' to justify left/right

numerować strony ' page numbering

cytat ' citation/quotation to cite/quotate

przypisy ' foot notes

wydawnictwo ' publishing house

rok wydania ' year of publishing

wydanie ' edition

LANGUAGE COMMUNICATION

zwracać uwagę na ' to pay attention to, take a closer look at , to deal with

dyskutować, omawiać, rozważać, zajmować się ' to discuss, to consider, to examine, to deal with

wspomnieć, napomkn'.ć ' to mention

wyjaśnić, wytłumaczyć ' to explain

stwierdzić, oświadczyć ' to state, to declare

zaakceptować, zaaprobować ' to approve...

Similar Essays