Word

Word

  • Submitted By: sacura
  • Date Submitted: 03/18/2009 6:03 AM
  • Category: Social Issues
  • Words: 16833
  • Page: 68
  • Views: 568

Draudzīgā Aicinājuma
Liepājas pilsĠtas
5.vidusskola

Maija Gulbe,
10.d

Pašnāvības

Zinātniski pĠtnieciskais darbs psiholoģijā

Darba vadītāja †
skolotāja Ineta Jaunskalže

Liepāja 2005
Saturs

Ievads 3. lpp.
1. Depresija 4. lpp.
1. Depresijas klasifikācija pĠc tās dziļuma līmeņa 10. lpp.
2. Depresijas īpatnības dažādos vecuma periodos
3. 12. lpp.
4. Daži fakti par depresijas izplatību pasaulĠ un Latvijā 15. lpp.
1. Pašnāvības un tās mĠģinājuma problĠma Latvijā 17. lpp.
1. Pašnāvība dažādos aspektos 23. lpp.
2. Vīrieši izvĠlas biežāk mirt 26. lpp.
2. Valstij citas prioritātes 27. lpp.
3. Pašnāvību problĠma bĠrnībā 30 .lpp.
1. Kad sagrūst pasaule bĠrnam vai jaunietim 30. lpp.
2. Pašnāvības biežākas nepilnās ģimenĠs 31. lpp.
3. Arī mazi bĠrni domā par pašnāvību 31. lpp.
4. ProblĠmas nomāc arī labi labi situĠtu vecāku bĠrnus 32. lpp.
5. Jaunieši spĠlĠjas ar dzīvību un nāvi 32. lpp.
6. Ar bĠrniem un jauniešiem ir jārunā 33. lpp.
7. Pusaudžu pašnāvību galvenie motīvi 33. lpp.
4. Kā rīkoties, ja pusaudža uzvedībā jau ilgāku laika periodu vĠrojami
simptomi, kas rada izdomas par depresijas vai pašnāvības mĠģinājuma iespĠjamība 35. lpp.
5. Nosliece neiedzimst 37. lpp.
6. Pašnāvība kā liela Ġtiskā problĠma 38. lpp.
1. Vai pašnāvība ir brīva izvĠle? 38. lpp.
2. Pašnāvība neko neatrisina 39.lpp.
Secinājumi 41. lpp.
Anotācija 42. lpp.
Izmantotā literatūra 43. lpp.
Pielikums
Ievads

Šo tĠmu izvĠlĠjāmies, jo likās interesanti uzzināt, kam jānotiek, lai cilvĠks izvĠlĠtos šo soli † pašnāvību. Visbiežāk cilvĠku līdz pašnāvībai noved depresija, ko izraisa dažādas sadzīviskas problĠmas.
Jauzsver, ka pašnāvības problĠma nav saistīta tikai ar medicīnu, tai ir arī psiholoģiski un sociāli cĠloņi. Pašnāvība vienmĠr ir kaut kas vairāk nekā tikai cilvĠka individuāls lĠmums, tā ir sabiedrības garīgās veselības problĠma.
Mūsuprāt, cilvĠkiem bieži rodas šādi jautājumi: Būt vai...

Similar Essays